Irya’s Playground in SVT Kobra!

Songs from Irya’s Playground, Room 54 and Sold my luck, in SVT Kobra. Saturday, April 18 “Tel Aviv”